IZJAVA O PRIVATNOSTI

 1. SVRHA I OBIM

 

MI u kompaniji Schréder ("Schréder” ili “mi” ili “nas/nama”) opredeljeni smo za zaštitu vaše privatnosti i veoma cenimo odnos sa našim poslovnim partnerima, klijentima i svakom stranom zainteresovanom za naše poslovanje.  

 

U ovoj Izjavi o privatnosti (“Izjava”) prikazani su; vrste informacija, uključujući Podatke o ličnosti (“Informacije” ili “Podaci o ličnosti”), koje prikupljamo o našim poslovnim partnerima, našim klijentima i korisnicima naših Veb-sajtova i Klijentskog portala; način na koji se koriste i Obrađuju; kome možemo da ih obelodanimo; kao i vaša prava koja se odnose na vaše Informacije.   

 

Radi jednostavnijeg korišćenja, svi termini koji počinju velikim početnim slovom i koji nisu definisani u tekstu ove Izjave, definisani su u donjoj tački 5.

 

 1. KO JE ODGOVORAN ZA VAŠE INFORMACIJE?

 

Schréder SA je globalna kompanija koja posluje preko svojih Povezanih društva, sa sedištem u Belgiji, na adresi Rue de Lusambo 67, 1190 Brussels. U zavisnosti od slučaja, Schréder SA ili neko od njegovih Povezanih društava biće odgovorni za Informacije koje prikupljamo o vama, i naziv ovakvog društva u daljem tekstu je Kontrolor podataka.

 

Pod određenim okolnostima, kao što su prekogranična pitanja, Schréder SA i njegova Povezana društva biće solidarno odgovorni za vaše Informacije i sarađivaće u meri u kojoj je neophodno radi usklađenosti sa našim obavezama prema Važećim zakonima.

 

 1. INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO  

 

Schréder prikuplja Informacije koje dobrovoljno dostavite ili koje se automatski prikupljaju, kao što je dole navedeno.

 

Informacije koje prikupljamo o našim poslovnim partnerima i klijentima u vezi sa isporukom naših proizvoda i usluga su prvenstveno podaci o kompaniji i poslovne informacije.  

 

 1. Informacije koje vi dostavljate – ukoliko se opredelite da nam ne dostavljate svoje Informacije, postoji mogućnost da nećemo moći da vam isporučujemo naše proizvode ili usluge. I dalje ćete moći da posetite veći deo sadržine naših veb-sajtova, ali postoji mogućnost da nećete moći da pristupite određenim opcijama, ponudama i uslugama i da mi nećemo moći da vas registrujemo i da vam omogućimo pristup našem Klijentskom portalu.

 

Vrste Informacija koje od vas mogu biti tražene i za čije dostavljanje, stoga, možete da se opredelite:

 • Ime i prezime
 • E-mail adresa
 • Poslovna poštanska adresa
 • Broj telefona
 • Poštanski broj
 • Kompanija
 • Radno mesto
 • U vezi sa našim Klijentskim portalom, vaše informacije za prijavljvanje (korisničko ime i lozinka)
 • Podaci o bankovnom računu i finansijske informacije koje su nam neophodne za vršenje i prijem plaćanja.

 

 1. Informacije koje nam se automatski dostavljaju - Schréder takođe prikuplja određene Informacije automatski kada posetite naše Veb-sajtove i Klijentski portal, kao što su:

 

 • IP adrese i nazivi domena
 • Vrsta pregledača i platforme
 • Istorija pregledanih stranica na našim veb-sajtovima
 • Uz vašu saglasnost, vaša lokacija prilikom posete našeg Klijentskog portala
 • Vaše preferencije u pogledu jezika i kolačića (cookies)

 

 1. Informacije koje prikupljamo od naših registrovanih klijenata – Ukoliko ste se odlučili da se prijavite za prijem naših biltena, Schréder će takođe da prikuplja podatke o korišćenju, kao što su: ko je otvorio email koji smo poslali i ko je kliknuo na hiperlinkove.  Uvek možete da se odjavite od prijema ovakvih saopštenja, ako ne želite da ih dobijate ubuduće, pomoću opcije “odjavljivanje” sadržane u samom saopštenju.

 

Više informacija o kolačićima koje koristimo na našim Veb-sajtovima i Klijentskom poratulu možete naći u našoj Izjavi o kolačićima koja je dostupna na dnu naših Veb-sajtova i Portala.

 

 1. NA KOJI NAČIN KORISTIMO PRIKUPLJENE INFORMACIJE

 

 1. Svrha Obrade – Informacije koje prikupimo koristimo za sledeće svrhe:

 

 • Za administriranje naših veb-sajtova
 • Za komunikaciju sa vama i za odgovore na pitanja koja postavite preko naše stranice za kontakt
 • Za merenje učinka naših e-mail kampanja i za poboljšanje naše ponude
 • Za izradu, zaključenje i realizaciju ugovora sa vama
 • Za naplatu kredita i računovodstvo
 • Za upravljanje nalozima za prodaju i odnosima sa klijentima
 • Za saopštavanje, po našem nahođenju, izmena ove Izjave
 • Za slanje informacija koje ste tražili (prijavljivanjem za prijem našeg biltena)
 • Za kontinuirano poboljšanje naših proizvoda i usluga
 • Za prilagođavanje sadržine naših Veb-sajtova i Klijentskog portala kako bismo vam omogućili bolje iskustvo
 • Za analizu trendova i statistiku
 • Za aktiviranje i upravljanje onlajn nalozima za koje ste registrovani

 

 1. Pravni osnov Obrade – Schréder može da vrši Obradu vaših Informacija prema različitim pravnim osnovima, kao što su:

 

 • Izrada i zaključenje ugovora sa vama; i/ili
 • Neophodnost radi utvrđivanja zahteva i odbranu u sudskim tužbama; i/ili
 • Usklađenost sa našim pravnim ili zakonskim obavezama, poput propisa o borbi protiv pranja novca i sprečavanju prevare; i/ili
 • Vaša saglasnost, u zavisnosti od slučaja; i/ili
 • Naš legitimni interes, kao što je gore izloženo.

 

 1. Ukoliko nam dostavljate Informacije koje se odnose na Treće lice, potvrđujete da imate pravni osnov da to činite (saglasnost ili drugi pravovaljani osnov, u zavisnosti od slučaja) za deljenje ovih Informacija sa nama i da ste informacije iz ove Izjave stavili na raspolaganje odgovarajućem Trećem licu.

 

 1. NA KOJI NAČIN MOŽEMO DA DELIMO INFORMACIJE KOJE PRIKUPIMO

Bez vaše saglasnosti nećemo da delimo, prodajemo, dajemo dozvolu, trgujemo ili iznajmljujemo Informacije bilo kojem Trećem licu (osim kao što je dole navedeno). 

 

Informacije ćemo da delimo isključivo kako sledi:

 1. Povezana društva: Informacije delimo unutar Povezanih društava kompanije Schréder SA.

 

 1. Sprovođenje zakona: Informacije otkrivamo po zahtevu ili nalogu državnih organa (poput policije, sudova i/ili regulatornih tela) ili na neki drugi način radi usklađenosti sa nekom zakonskom obavezom. Pored toga, takođe otkrivamo prikupljene Informacije u cilju ostvarivanja ili zaštite zakonskih prava ili odbrane u slučaju sudskih tužbi.

 

 1. Naši davaoci usluga-Treća lica, zastupnici ili distributeri ("pružaoci usluga"): Informacije delimo sa našim davaocima usluga koji pružaju usluge nama, ili u naše ime. Ovim davaocima usluga je ugovorom zabranjeno da koriste vaše Informacije za bilo kakvu namenu, osim za pružanje njihovih usluga, kao i da dele Informacije koje im mi otkrijemo, i od njih se traži da zaštite vaše Informacije.

 

 1. Prenos Informacija izvan Evropskog ekonomskog prostora (“EEA”): Mi možemo da prenosimo Informacije određenim Povezanim društvima koja se nalaze izvan EEA. Ovakav prenos će biti vršen na osnovu našeg Ugovora o prenosu podataka unutar Grupe.  Prenos ostalim trećim licima izvan EEA vršiće se uz korišćenje mehanizma za prenos podataka u skladu sa standardima GDPR.

 

 1. Sprečavanje prevare: Mi otkrivamo Informacije kada je obelodanjivanje neophodno za istraživanje, sprečavanje ili odgovor na sumnju u postojanju nezakonite radnje ili prevare, ili za zaštitu bezbednosti, prava ili imovine naših korisnika, drugih lica i/ili nas.  

 

 

 1. NA KOJI NAČIN VRŠIMO ZAŠTITU PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

 

Mi primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših Informacija od neovlašćene ili nezakonite Obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili štete. Takođe ograničavamo pristup vašim Informacijama na zaposlene koji  opravdano imaju potrebu da im pristupe za obezbeđenje proizvoda ili usluga za vas.

 

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO INFORMACIJE

 

Informacije koje prikupimo čuvaćemo sve dok je to neophodno za postizanje gore iznete svrhe ili za usklađenost sa zakonskim obavezama, ili za utvrđivanje, ulaganje zahteva ili odbranu u sudskoj tužbi u skladu sa Važećim zakonima. 

 

 1. VAŠA PRAVA

GDPR i zakoni o zakoni o zaštiti podataka o ličnosti drugih zemalja vam daju određena prava. Ova prava mogu da variraju u zavisnosti od vaše lokacije i podležu različitim uslovima prema Važećim zakonima. U nekim slučajevima, korišćenje vaših prava nam može onemogućiti postizanje svrhe navedene u tački 4.

Ukoliko želite da ostvarite svoja prava, molimo da vidite donju tačku 10.

Učinićemo sve što je u našoj moći kako bismo vam dostavili tražene Informacije u zakonskom roku. Međutim, ukoliko pristup nije moguće obezbediti u razumnom periodu, dostavićemo vam objašnjenje i datum kada će Informacije biti obezbeđene. Ukoliko pristup bude odbijen iz nekog razloga, dostavićemo vam objašnjenje zbog čega je pristup odbijen.

Ukoliko je predviđeno Važećim zakonima, na vas se primenjuju sledeća prava:

 

 1. Pristup: Imate pravo na dobijanje potvrde o tome da li mi vršimo Obradu vaših Informacija i na dobijanje kopije vaših Podataka o ličnosti;
 2. Ispravka: Imate pravo da zahtevate ispravku svih netačnih Podataka o ličnosti i kompletiranje nepotpunih Podataka o ličnosti;
 3. Prigovor: Imate pravo na prigovor povodom Obrade vaših Podataka o ličnosti. Imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na Obradu vaših Podataka o ličnosti za potrebe direktnog marketinga;
 4. Prenosivost: Svoje Podatke o ličnosti, koje ste nam dostavili, možete da dobijete u strukturisanom, uobičajeno primenljivom i mašinski čitljivom formatu. Pored toga, imate pravo na prosleđivanje vaših Podataka o ličnosti, ukoliko je tehnički izvodljivo, drugim Kontrolorima podataka, bez bilo kakvih smetnji. Ovo pravo postoji samo ako je Obrada zasnovana na vašoj saglasnosti ili ugovoru, a sama obrada se vrši automatski;
 5. Ograničenje: Možete da zahtevate ograničenje Obrade vaših Podataka o ličnosti u skladu sa Članom 18 stav 1, a) do d)  GPDR;
 6. Brisanje: Možete da zahtevate brisanje vaših Podataka o ličnosti ako više nisu neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, ili ako ste povukli svoju saglasnost, pri čemu ne postoji drugi pravni osnov za Obradu, ili ako ste uložili prigovor, pri čemu ne postoji prevladavajući osnov za Obradu, ili ako je Obrada nezakonita, ili ako se brisanje traži zbog usklađenosti sa zakonskim obavezama;
 7. Pravo na ulaganje žalbe: Takođe imate pravo na ulaganje žalbe nadležnom Nadzornom organu, kao i nadležnim sudovima; 
 8. Pravo na odbijanje ili povlačenje saglasnosti: U slučaju da tražimo vašu saglasnost, može slobodno odbiti davanje ove saglasnosti i možete povući svoju saglasnost u bilo koje vreme, bez bilo kakvih negativnih posledica. To neće uticati na zakonitost Obrade vaših Podataka o ličnosti koja je izvršena pre povlačenja vaše saglasnosti;
 9. Odjavljivanje: Uvek možete da se odjavite od prijema bilo kavih saopštenja ukoliko ne želite da ih dobijate ubuduće korišćenjem opcije “odjavljivanje” koja je predviđena u samom saopštenju;
 10. Pravo na nediskriminaciju: Rezidenti Kalifornije imaju pravo na nediskriminaciju zbog ostvarivanja svojih prava prema  CCPA.
 1. INFORMACIJE U VEZI SA DECOM

 

Proizvodi i usluge istaknuti na našim Veb-sajtovima i Portalu nisu namenjeni za korisnike mlađe od 16 godina. Mi ne prikupljamo namerno bilo kakve informacije od dece mlađe od 16 godina. Ukoliko saznamo da je lice koje dostavlja Informacije mlađe od 16 godina, nastojaćemo da obrišemo Informacije što je moguće pre.   

 

Korisnici naših Veb-sajtova i Portala ovim izjavljuju da imaju najmanje 16 godina ili da su uzrasta koji dopuštava davanje  valjane saglasnosti u njihovoj zemlji.   

 

 1. KONTAKT

 

U vezi sa svim pravima koja biste želeli da koristite i svim pitanjima koja biste mogli imati o načinu na koji vršimo Obradu vaših Informacija, molimo da nas kontaktirate na win.privacy@schreder.com.

 

 1. IZMENE I DOPUNE OVE IZJAVE

 

Mi povremeno možemo da ažuriramo ovu Izjavu u skladu sa zakonskim zahtevima i/ili izmenama u našoj praksi upravljanja informacijama. Kad god je potrebno, obavestićemo vas o ovakvoj izmeni. Na ovoj stranici će uvek biti dostupan primerak najnovije verzije ove Izjave.

 

 1.  DEFINICIJE

 

Povezana društva: odnosi se na povezana društva kompanije Schréder S.A., koja su pravna lica pod zajedničkim vlasništvom ili kontrolom kompanije Schréder S.A.

 

Važeći zakoni: označava sve važeće nacionalne zakone o zaštiti podataka i privatnosti i, u meri u kojoj je primenljivo,  GDPR.

 

Kontrolor: označava fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agenciju ili drugo telo koje, samostalno ili zajedno sa drugima, određuje svrhu i sredstva obrade Podataka o ličnosti.

 

Klijentski portal: Klijentski portal kompanije Schréder (https://portal.Schreder.com).

 

GDPR: Označava Uredbu (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica s obzirom na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju ovih podataka, kojom se ukida Uredba 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka).

 

Informacija: svaka vrsta informacija o vama, uključujući Podatke o ličnosti.

 

Podaci o ličnosti: označava sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili čija je identifikacija moguća (‘subjekt podataka’); fizičko lice čija je identifikacija moguća je ono koje može biti identifikovano, direktno ili indirektno, između ostalog, pozivanjem na identifkatore poput imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji, onlajn identifikatora ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetski, menatlni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet tog fizičkog lica.

 

Obrada ili Obrađen ili Obraditi:  označava operaciju ili niz operacija koje se vrše na podacima o ličnosti ili skupovima podataka o ličnosti, bilo automatski ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizovanje, strukturisanje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena,  pronalaženje, konsultovanje, korišćenje, obelodanjivanje kroz prosleđivanje, širenje ili stavljanje na raspolaganje na neki drugi način, poravnanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 

Nadzorni organ: odnosi se na nacionalni javni nadzorni organ nadležan za nadzor i sprovođenje usklađenosti sa nacionalnim zakonima o zaštiti podataka u okviru svoje teritorijalne nadležnosti.

 

Treće lice ili Treća lica: označava fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agenciju ili telo, osim subjekta podataka, kontrolora, obrađivača i lica koja su, pod direktnom nadležnošću kontrolora ili obrađivača, ovlašćena za obradu podataka o ličnosti.

 

Veb-sajtovi povezanih društava Schrédera: https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://za.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · htts://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com     .        https://dk.schreder.com