TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

1. Preambul

 

1.1. Prezenții Termeni și prezentele Condiții de Utilizare („Termenii și Condiții”) sunt emise de către societatea Schréder S.A., persoană juridică belgiană, cu sediul social situat în Bruxelles, Rue du Lusambo nr. 67, 1190 Belgia, atât pentru utilizarea proprie, cât și pentru Afiliații săi1 (în mod colectiv „Schréder”). Termenii și Condițiile se aplică prezentului website, precum și tuturor site-urilor pe care Schréder le deține sau este autorizată să le utilizeze (fiecare fiind denumite un „Website”).

 
1.2. Termenii și Condițiile se vor aplica strict utilizării personale a Website-ului de către dumneavoastră, pe cale de consecință sunteți sfătuit(ă) să citiți cu atenție termenii și condițiile înainte de a proceda la utilizarea website-ului. Prezenții Termeni și Condiții se vor citi împreună cu Politica Schréder pentru protecția datelor personale și Politica Schréder de utilizare a cookie-urilor, ce descriu modul în care Schréder utilizează cookie-urile, colectează și prelucrează datele personale în momentul în care utilizați un Website.
 
1.3. Prin utilizarea Website-ului, acceptați Termenii și Condițiile, indiferent dacă achiziționați sau nu vreun serviciu sau produs oferit de Schréder. În momentul achiziției unor servicii sau produse de la Schréder, se vor aplica termeni și condiții suplimentare.
 
1.4. Exceptând cazurile în care se specifică în mod expres, prezenții Termeni și Condiții nu constituie o ofertă sau un îndemn pentru încheierea unui act cu efecte juridice, precum nici nu fac parte din termenii și condițiile aplicabile produselor și serviciilor noastre.
 
1.5. Schréder își rezervă la discreție dreptul de a modifica periodic Termenii și Condițiile. Versiunea modificată și actualizată va intra în vigoare la momentul publicării pe Website. Astfel, vă recomandăm să verificați periodic acești termeni. Shréder își rezervă de asemenea, dreptul ca, fără notificare prealabilă și în mod absolut discreționar, să întrerupă, suspende sau rezilieze oricând va dori orice serviciu oferit de sau prin intermediul Website-ului, precum și inclusiv prezentul Website. În cazul în care conținutul website-ului nu este actualizat, Schreder nu este răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu cauzat.

2. Licența și condițiile Licenței

 

2.1. Schréder acordă utilizatorilor o licență personală, neexclusivă, netransmisibilă, necesionabilă și nepurtătoare de redevențe pentru accesarea și utilizarea Website-ului.

2.2. Ca și condiție a acordării licenței, confirmați și acceptați faptul că:

 • Toate textele, imaginile grafice, interfețele de utilizator, interfețele vizuale, fotografiile, mărcile comerciale, siglele, materialele cu drepturi de autor, codurile de programare și orice altă proprietate intelectuală („Conținutul”) de pe acest Website sunt controlate de, deținute de sau se află sub licența Schréder;
 • Fără a se limita la activitățile cuprinse în lista de mai jos, nu vă este permisă utilizarea acestui website sau a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestuia, pentru oricare dintre următoarele: copierea, modificarea, reproducerea, republicarea, încărcarea, stocarea, postarea, afișarea publică, codificarea, traducerea, transmiterea sau distribuirea în orice fel către orice alt calculator, server, site sau mijloc de publicare, distribuire sau utilizare, în scop comercial sau necomercial, a vreunei părți din Website, a unor liste de produse, descrieri sau liste de prețuri, respectiv a Conținutului, fără acordul prealabil, explicit și scris al Schréder.

2.3. Drepturile care nu au fost în mod expres acordate prin prezenții Termeni și Condiții sunt rezervate pentru Schréder.

3. Utilizarea și comportamentul pe Website

 

3.1. Cu excepția Datelor cu caracter personal2 protejate prin Politica Schréder pentru protecția datelor personale, informațiile pe care le transmiteți sau le postați pe Website nu sunt considerate informații de natură confidențială.

3.2. Conținul acestui website este destinat informării. Este interzisă utilizarea site-ului în scopul vânzării sau comercializării de orice fel, precum și modificarea, copierea, publicarea, afișarea, transmiterea, adaptarea sau exploatarea în orice fel a conținutului website-ului, cu excepția cazului în care vi se permite în mod expres.

3.3. Vă obligați să nu întreprindeți vreun demers care să solicite în mod nerezonabil sau disproporționat infrastructura Website-ului sau a sistemelor ori rețelelor Schréder, sau a oricăror sisteme ori rețele conectate la Website.

3.4. Se interzice postarea sau transmiterea către sau de pe Website a oricărui material:

 • Care este amenințător sau abuziv, calomnios sau scandalos, obscen sau pornografic, instigator, de natură să incite la ură, discriminator, blasfemator, care încalcă dreptul la viață privată sau confidențialitate sau care este neadecvat în orice fel; și/sau
 • Pe care nu aveți în mod legal drept să-l folosiți; și/sau
 • Care constituie sau încurajează un comportament ce ar constitui o infracțiune sau care determină antrenarea răspunderii civile sau penale; și/sau
 • Care ar putea afecta în mod advers Website-ul sau sistemele Schréder, sau care poate interfera sau încerca să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a Website-ului ori cu desfășurarea unei operațiuni pe Website, sau cu utilizarea Website-ului de către orice altă persoană.

4. Link-uri către și de la alte site-uri

 

4.1. În măsura în care acest Website conține link-uri spre site-uri terțe independente, acestea sunt furnizate în interesul dumneavoastră, ca și referință generală și puncte de interes. Schréder nu este responsabil pentru Website-urile aparținând unor terțe persoane fizice sau juridice, acestea nu sunt supravegheate, controlate sau examinate în niciun fel de către Schreder, nefăcând obiectul Termenilor și Condițiilor sau a Politicii Schréder pentru protecția datelor personale.
Schréder nu este responsabil pentru conținutul, disponibilitatea, anunțurile publicitare sau orice alte materiale, indiferent de natura lor, ale acestor site-uri terțe, precum și a oricăror legături suplimentare conținute acolo, neimplicând aprobarea Schréder sau asociarea cu acestea.

4.2. Aveți permisiunea de a face legături către aceste Website-uri doar cu respectarea condițiilor de mai jos:

 • Nu veți utiliza, modifica sau șterge vreo Proprietate intelectuală; și/sau
 • Creați link-uri doar de la site-uri pe care sunteți autorizat(ă) să le utilizați; și/sau
 • Nu afirmați sau sugerați că Schréder susține alte produse sau servicii decât cele proprii; și/sau
 • Nu replicați vreuna din paginile Website-ului; și/sau
 • Nu prezentați într-o altă lumină relația dumneavoastră cu Schréder sau nu furnizați informații incorecte în acest sens; și/sau

5. Încălcarea prevederilor

 

5.1. În cazul în care nu respectați Termenii și Condițiile, Schréder are dreptul de a suspenda sau de a interzice accesul dumneavoastră la Website, precum și de a întreprinde orice alte demersuri legale împotriva dumneavoastră.

5.2. Sunteți de acord și vă obligați și să despăgubiți Schréder, directorii, acționarii/asociații, angajații, mandatari și afiliații săi pentru orice cereri, pierderi, răspunderi, pretenții, costuri sau prejudicii care intervin împotriva sau au fost suferite de Schréder ori de partenerii de afaceri ai Schréder ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor.

5.3. Schréder își rezervă dreptul de a dezvălui oricând, orice informație consideră a fi necesară în vederea respectării legislației aplicabile, a unui regulament, proces legal sau solicitare din partea unei autorități guvernamentale. Pentru informații suplimentare cu privire la situațiile de dezvăluire a datelor cu caracter personal, vă rugăm citiți Politica Schréder pentru protecția datelor personale.

6. Limitarea răspunderii și renunțarea la garanții

 

6.1. SCHREDER NU OFERĂ NICIO PROMISIUNE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI VA DUCE LA OBȚINEREA UNOR REZULTATE SPECIFICE, SAU CA SITE-UL, CONȚINUTUL, SERVICIUL SAU VREO FUNCȚIE DIN CADRUL SITE-ULUI VA FI FĂRĂ ERORI SAU VA FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT ORI CĂ EVENTUALELE DEFECTE VOR FI CORECTATE. SITE-UL ȘI CONȚINUTUL ACESTUIA SUNT LIVRATE "CA ATARE". INFORMAȚIILE PREZENTATE PE SITE POT FI MODIFICATE FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ. SCHRÉDER DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE PENTRU FAPTELE, OMISIUNILE, DAUNELE DIRECTE SAU INDIRECTE, PREJUDICIILE ȘI COMPORTAMENTUL TERȚILOR CU PRIVIRE LA SAU LEGAT DE UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A WEBSITE-ULUI, WEBSITE-URILOR ASOCIATE ȘI/SAU SERVICIILE SCHRÉDER. DE ASEMENEA, SCHRÉDER NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV GARANȚII PRIVIND CORECTITUDINEA INFORMAȚIILOR, DE NEÎNCĂLCARE, REFERITOARE LA VANDABILITATE SAU LA OPORTUNITATEA ÎN RAPORT CU UN ANUMIT SCOP.

6.2. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR EXPLICIT INTERZISE PRIN LEGE, SCHRÉDER, ANGAJAȚII SĂI SAU ASOCIAȚII ACESTUIA NU VOR AVEA NICIO RĂSPUNDERE ÎN FAȚA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ SAU PUNITIVĂ, INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT, CHIAR DACĂ SCHRÉDER SAU ANGAJAȚII SAU ASOCIAȚII ACESTUIA AU AVUT CUNOȘTINȚĂ DE POSIBILITATEA EXISTENȚEI UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

7. Despăgubiri
 

În cazul în care una sau mai multe prevederi a(ale) Termenilor și Condițiilor este(sunt) invalidă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), integral sau parțial, restul prevederilor și Termenii și Condițiile nu vor fi afectate, continuând să rămână în vigoare și aplicabile ca și când prevederea sau prevederile invalidă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e) nu ar fi existat. În această situație, Părțile vor modifica prevederea ori prevederile invalidă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), integral sau parțial, sau vor conveni asupra unei noi prevederi care să aibă sensul cât mai apropiat de prevederea ori prevederile invalidă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e).

8. Legea aplicabilă
 

Termenii și Condițiile sunt guvernate și vor fi interpretate în conformitate cu legislația din Belgia. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din Belgia.


Data emiterii: 23 ianuarie 2020

1Afiliat” înseamnă, cu privire la orice Parte, o societate care, în mod direct sau indirect, controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu Partea, unde control înseamnă deținerea directă sau indirectă a cel puțin jumătate din părțile sociale sau acțiunile cu drept de vot în societate sau puterea de a conduce în mod efectiv sau de a determina conducerea ori adoptarea politicilor prin deținerea de părți sociale sau acțiuni cu drept de vot.
2 Termenii „Date cu caracter personal” și „Prelucrare” vor avea același înțeles ca cel atribuit în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”).